Žemaičių g. 7, Pagėgių m.
LT-99290

8 441 57593
seneliunamaipagegiai@gmail.com

Pen 8.00 - 15.45
Pietūs - 12.00 - 12:45

Pir - Ket 8.00 - 17.00
Pietūs - 12.00 - 12:45

Taisyklės

PATVIRTINTA:
Pagėgių palaikomojo gydymo,slaugos ir senelių globos namų
Direktorės R. Narušienės
2015 m. sausio 2 d.
įsakymu Nr. 3A V

PAGĖGIŲ PALAIKOMOJO GYDYMO, SLAUGOS IR SENELIŲ 
GLOBOS NAMŲ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS. PIRKIMŲ PRADŽIA IR PABAIGA

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

IV. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

VII. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

IX. PIRKIMO SUTARTIS

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

XII. APKLAUSA

XIII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

XIV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS                

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

  PRIEDAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų (toliau – perkančioji organizacija) supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ) ir kitais viešuosius pirkimus (toliau – pirkimai) reglamentuojančiais teisės aktais.

2. Perkančiosios organizacijos Taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų atlikimo procedūrų tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus ir ginčų nagrinėjimo procedūras.

3. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus (toliau – supaprastinti pirkimai) gali atlikti VPĮ 84 straipsnyje nustatytais atvejais. 

4. Atlikdama supaprastintus pirkimus, perkančioji organizacija vadovaujasi VPĮ, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau CK), kitais įstatymais, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus įsakymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Atsižvelgta į rekomendacinio pobūdžio teisės aktus, tačiau vykdant supaprastintus pirkimus jų taikymas nėra privalomas, jei Perkančioji organizaija mano, kad siūlomos rekomendacijos jai nėra priimtinos ir ar konkretaus pirkimo atveju rekomendacijų taikymas neįgalins užtikrinti, jog vykdant pirkimą bus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas.

5. Supaprastinti viešieji pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimais. priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

  6. Atliekant supaprastintus viešuosius pirkimus Perkančioji organizacija atsižvelgia į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos ir energijos naudojimo efektyvumo  reikalavimus, vadovaujasi VPĮ 91 straipsnio bei kitų teisės aktų nuostatomis. Perkančioji organizacija prekes gali pirkti (elektroniniuose) aukcionuose ar internetinėse parduotuvėse.

7. Taisyklėse naudojamos sąvokos:

7.1. alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos;

7.2. apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namai raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš naudingiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;

7.3. kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;

7.4. . numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;

7.5. pirkimo organizatorius – palaikomojo gydymo ,slaugos ir senelių globos namų direktoriaus įsakymu paskirtas Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);

7.6. supaprastintas atviras konkursas  supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;

7.7. supaprastintos neskelbiamas pirkimas – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu kviečia tiekėjus arba vienintelį tiekėją, galintį pateikti pasiūlymą ir su juo derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų.

7.8. pirkimo iniciatorius – Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namų darbuotojas, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingas prekes, paslaugas arba darbus.

  7.9 Mažos vertės viešas  pirkimas (toliau mažos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas,  kai yra bent viena iš šių sąlygų:

      7.9.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų   be PVM, o darbų vertė mažesnė kaip 145 000 eurų   be PVM.

      7.9.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000eurų  be PVM, o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų   be PVM.

  7.9.3. Numatomo pirkimo vertė (toliau – pirkimo vertė) – perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarčių pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžiai, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes;

    7.10. Tiekėjų apklausos pažyma – mažos vertės pirkimo, atlikto Tiekėjų apklausos būdu, pirkimo procedūras aprašantis dokumentas, kuris pildomas tuo atveju, kai mažos vertės pirkimą Tiekėjų apklausos būdu atliko Pirkimo vykdytojas.  

  8. Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pasikeitus Taisyklėse minimiems teisės aktams ar rekomendacinio pobūdžio dokumentams, taikomos aktualios tų teisės aktų ar rekomendacinio pobūdžio dokumentų redakcijos nuostatos.

  9. Taisyklės yra viešas dokumentas, kuris yra skelbiamas CVP IS bei įstaigos internetinėje svetainėje www.psgn.takas.lt.

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS.  PIRKIMŲ PRADŽIA IR PABAIGA.

 

  10. Perkančioji organizacija pirkimus planuoja ir juos organizuoja,   vadovaudamasi perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintu įsakymu „Dėl viešųjų pirkimų organizatoriaus, pirkimų iniciatorių ir atsakingo darbuotojo už viešųjų pirkimų koordinavimą paskyrimo.

   11.  Perkančioji organizacija pirkimų planus patvirtina ir juos savo interneto svetainėje bei viešųjų pirkimų suvestinę apie planuojamus pirkimus CVP IS skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir terminais.

  12. Pirkimo pradžia ir pabaiga:

  12.1. Pirkimas prasideda, kai Viešųjų pirkimų tarnyba gauna Perkančiosios organizacijos pateiktą skelbimą apie pirkimą, o kai pirkimas atliekamas supaprastintų neskelbiamų derybų arba tiekėjų apklausos būdu – kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).

  12.2. Pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai:

  12.2.1. sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas konkurso laimėtojas;

  12.2.2. atmetamos visos paraiškos ar pasiūlymai;

  12.2.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;

  12.2.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;

  12.2.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų. Jei pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo Perkančiosios organizacijos, pirkimas nėra laikomas baigtu ir Perkančioji organizacija privalo tęsti pirkimo procedūrą iki to laiko, kol procedūra šių taisyklių ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bus laikoma baigta;

  12.2.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį.

  12.3. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus išsiūstas ES oficialiųjų leidinių biurui ir/ar paskelbtas Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje  informuoja savo tinklalapyje ir leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atvejų – tik savo tinklapyje) , nurodydama:

1) apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;

2) apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti sutartį – numatomą sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties  įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus;

3) taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.

       12.4. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti prieš pradedant pirkimą, nepriklausomai nuo to, ar pirkimo procedūros nutraukimo teisė yra ar nėra numatyta vykdomo pirkimo dokumentuose. Sprendimas dėl pirkimo procedūrų nutraukimo turi būti motyvuotas konkrečiomis aplinkybėmis, kurių Perkančioji organizacija negalėjo numatyti prieš pradėdama vykdyti pirkimą ir dėl kurių tolimesnis pirkimo procedūrų vykdymas nėra galimas, įmanomas ar racionalus. 

  12.5. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas nereikalingas nutraukiant neskelbiamų derybų būdu ir tiekėjų apklausos būdu atliekamų pirkimų.

  13. Centralizuoti pirkimai:

  13.1. Perkančioji organizacija taip pat gali įsigyti prekių, paslaugų ar darbų iš Centrinės Perkančiosios     Organizacijos arba per ją, kai kataloge siūlomos prekės, paslaugos ir darbai atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius ir Perkančioji organizacija negali jų atlikti efektyvesniu būdu racionaliau naudodama tam skirtas lėšas.

  13.2. Laikoma, kad Perkančioji organizacija, pirkdama prekių, paslaugų ar darbų iš Centrinės Perkančiosios Organizacijos arba per ją, laikėsi Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, jeigu jų laikėsi Centrinė Perkančioji organizacija.

  14. Viešojo pirkimo komisija ir pirkimų organizatorius. Pirkimų dokumentavimas.

  14.1. Perkančioji organizacija pirkimui (pirkimams) organizuoti sudaro Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisija) ir nustato jai užduotis bei suteikia visus įgaliojimus toms užduotims vykdyti, kai atliekami:

  14.1.1.  supaprastinti pirkimai pagal VPĮ 84str.;

  14.1.2. supaprastinti mažos vertės viešieji pirkimai, kai konkrečių prekių ir paslaugų pirkimo vertė viršija 29 000 eurų be PVM , o konkrečių darbų pirkimo vertė viršija 50 000 eurų be PVM.

14.2. Pirkimų organizatorius atlieka  supaprastintus mažos vertės  pirkimus kai konkrečių prekių ir  paslaugų pirkimo vertė yra nuo 1euro  be PVM  iki 30 000 eurų be PVM, o darbų pirkimo vertė neviršija 50 000 eurų be PVM.

  14.3. Perkančiosios organizacijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą pavesti pirkimą atlikti Komisijai ar Pirkimo organizatoriui,  neatsižvelgdamas į taisyklių 14.1. ir 14.2. punktų nuostatas. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma, nepriklausomai nuo to, ar pirkimą bus pavesta atlikti komisijai ar pirkimo organizatoriams.

  14.4.Viešųjų pirkimų komisija dirba pagal Perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą ,,Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentą‘‘.

  14.5. Komisijos sprendimai priimami posėdžiuose. Komisijos posėdžiai ir priimami sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų komisijos narių.

  14.6. Komisijos priimti sprendimai ir atlikti veiksmai yra protokoluojami komisijos posėdžių protokoluose.

  14.7. Pirkimo organizatoriaus atlikti veiksmai ir procedūros aprašomos šiose Taisyklėse  nustatyta tvarka.

         15. Bendravimas ir keitimasis informacija.

          15.1. Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad Perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu  galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui.

  15.2. Taisyklių 15.1. punkto reikalavimas netaikomas vykdant mažos vertės pirkimus, todėl vykdant mažos vertės pirkimus pasiūlymai gali būti pateikiami ir priimami tik  žodine forma, faksu ar įprastu elektroniniu paštu.

  15.3. Bendravimo būdai turi būti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose.

  15.4. Informacija tiekėjui apie pirkimo sąlygas ir pasiūlymas Perkančiajai organizacijai gali būti pateikiama žodžiu ir kitu būdu, vykdant mažos vertės pirkimą Pirkimo organizatoriui  ir tiekėjo atstovui bendraujant betarpiškai įsigyjamos prekės prekybos vietoje ir panašiai.

  15.5. Tiekėjo pasiūlymas Perkančiajai organizacijai yra laikomas perduotu žodžiu (pagal nutylėjimą), kai tiekėjas informaciją apie siūlomas pirkimo sąlygas yra viešai paskelbęs savo interneto tinklalapyje, spaudoje ar kitose masinės informacijos priemonėse. Tokia pasiūlymo pateikimo forma yra galima vykdant mažos vertės pirkimus. 

  16. Konfidencialumas:

  16.1. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, Pirkimo vykdytojas ir kiti asmenys tretiesiems asmenims negali atskleisti tiekėjo Perkančiajai organizacijai pateiktos informacijos, kurią kaip konfidencialią pasiūlyme nurodė tiekėjas. Tokią informaciją visų pirma sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai.

  16.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad atitinkamą pasiūlyme nurodytą informaciją jis turi teisę laikyti konfidencialia informacija. Jei tiekėjas pasiūlyme nenurodė, kad tam tikra informacija yra konfidenciali, arba nepateikė dokumentų, suteikiančių jam teisę atitinkamą informaciją laikyti konfidencialia, pasiūlyme nurodytoji informacija nėra laikoma konfidencialia. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ir darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija negali būti ir nebus laikoma tokia informacija, kurią viešai skelbti ar tiekėjams (dalyviams) pateikti įpareigoja Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat tokia informacija, kuri, atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį konkrečioje situacijoje, negali būti laikoma konfidencialia. Tokiu atveju tas faktas, kad atitinkama informacija tiekėjo pasiūlyme jo paties bus nurodyta kaip konfidenciali, nesukuria pareigos Perkančiajai organizacijai šios informacijos neviešinti, nepriklausomai nuo to, jog tiekėjas kartu su pasiūlymu ir pateiks dokumentus, įrodančius jo teisę nurodytąją informaciją laikyti konfidencialia.

       16.3. Dalyvių reikalavimu Perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią, jei yra tenkinamos Taisyklių 16.2. punkte nustatytos sąlygos.

 

III. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

 

  17. Supaprastinti pirkimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo, skelbiami VPĮ 7 straipsnio 3 dalyje ir 86 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus VPĮ 92 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais ir kai mažos vertės pirkimai atliekami Tiekėjų apklausos būdu.

 

Iv. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

 

  18. Pirkimo dokumentus pagal Globos namų direktoriaus įsakymu paskirtų asmenų, inicijuojančių supaprastintą pirkimą (toliau – Pirkimo iniciatoriaus) parengtą paraišką  rengia komisija arba pirkimo organizatoriai. Pirkimo dokumentus rengiantys asmenys turi teisę gauti iš Perkančiosios organizacijos darbuotojų visą informaciją, reikalingą pirkimo dokumentams parengti ir supaprastinto pirkimo procedūroms atlikti.

  19. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami mažos vertės pirkimo atvejais, kai perkamos įprastos (nesudėtingos) prekės ar paslaugos arba kai apklausa vykdoma žodžiu.

  20. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

  21. Pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti supaprastintame pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.

  22. Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą Supaprastinto pirkimo būdą, pateikiama ši informacija: nuoroda į perkančiosios organizacijos supaprastintų pirkimų taisykles; jei apie pirkimą buvo skelbta, nuoroda į skelbimą; darbuotojų, kurie įgalioti palaikyti ryšį su tiekėjais pareigos, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai; pasiūlymų ir (ar) paraiškų, rengimo ir pateikimo reikalavimai; pasiūlymo galiojimo terminas; prekių, paslaugų, darbų ar projekto pavadinimas, kiekis (apimtis), prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai; techninė specifikacija; informacija, ar pirkimo objektas skirstomas į dalis, informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai; dokumentų sąrašas ir informacija, kurią turi pateikti tiekėjai, siekiantys įrodyti, kad jų kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus; kur ir kada (diena, valanda ir minutė) bus atplėšiami vokai ar susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais; pasiūlymų vertinimo kriterijai; būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų; kita reikalinga informacija apie pirkimo sąlygas ir procedūras.

  23. Supaprastintų pirkimų atveju, kai apie supaprastintą pirkimą neskelbiama ir pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, mažos vertės pirkimų atveju, taip pat kai apklausos metu pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba perkamos mokslo, literatūros ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvų paslaugos,  pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklėse nurodyta informacija, jeigu Perkančioji organizacija mano, kad informacija yra nereikalinga.

  24. Supaprastintų pirkimų atveju, kai apie supaprastintą pirkimą neskelbiama, ar mažos vertės pirkimų atveju, pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu ar skelbiami interneto svetainėje.

 

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 

  25. Atliekant supaprastinus pirkimus techninė specifikacija rengiama vadovaujantis VPĮ 88 straipsnio nuostatomis, VPT rekomendacijomis, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimais ir (ar) jų kriterijais ir pan.

 

VI. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

 

  26. Supaprastinto skelbiamo pirkimo paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai nustatyti VPĮ 89 straipsnyje. Supaprastintuose neskelbiamuose pirkimuose perkančioji organizacija turi nustatyti tokį pasiūlymo pateikimo terminą, kuris nepažeistų viešųjų pirkimų principų bei duotų laiko tiekėjams tinkamai parengti pasiūlymą.

  27. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų (projektų) ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, turi būti nurodyta, kad:

  27.1. ne CVP IS priemonėmis pasiūlymas ir paraiška turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens.

  27.2. ne CVP IS priemonėmis teikiami pasiūlymai turi būti įdėti į voką, kuris užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatplėšti iki …“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos);

  27.3. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis, kitą informaciją ir dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas. Pasiūlymo (su priedais) lapai turi būti sunumeruoti, susiūti ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas tiekėjo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos (jei yra) ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas, o įdedamas į bendrą voką. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai.

  27.4. Reikalavimai netaikomi, jeigu perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus.

  28. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, gali būti nurodyta, kad tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (po vieną pasiūlymą kiekvienai pirkimo daliai), išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, pagrįstais atvejais gali būti nurodyta, kad tiekėjas gali teikti pasiūlymą tik vienai ar kelioms, ar visoms pirkimo dalims.

 

VII. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

 

  29. Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis VPĮ įstatymo 87 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į VPT direktoriaus patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas.

  30. Jei perkančioji organizacija tikrina tiekėjų kvalifikaciją, visais atvejais privalo patikrinti, ar nėra VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytų aplinkybių. Visi kiti kvalifikacijos reikalavimai gali būti laisvai pasirenkami.

  31. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai pirkimas vykdomas supaprastinto neskelbiamo pirkimo arba apklausos būdais.

 

VIII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

 

  32. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. Ne CVP IS priemonėmis vykdomame pirkime pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams. Neužklijuotuose, turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejonių dėl pasiūlymų slaptumo vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

  33. Vokus su pasiūlymais atplėšia arba pradinį susipažinimą su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais atlieka, pasiūlymus nagrinėja ir vertina supaprastintą pirkimą atliekanti Komisija ar pirkimo organizatorius.

  34. Perkančioji organizacija vykdydama vokų su pasiūlymais atplėšimo arba pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrą vadovaujasi VPĮ 31 straipsnio nuostatomis, kiek tai kitaip nenustatyta Taisyklėse. Ši procedūra protokoluojama vadovaujantis VPT direktoriaus įsakymu patvirtintu Komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašu. Ši procedūra netaikoma pirkimo organizatoriui.

  35. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo arba pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas minėtoje procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos (VPĮ 6 straipsnis).

  36. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams. Pasiūlymai gali būti vertinami atsižvelgiant į VPT direktoriaus įsakymu patvirtintas pasiūlymų vertinimo rekomendacijas.

  37. Perkančioji organizacija, nagrinėdama pasiūlymus:

  37.1. tikrina tiekėjų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad tiekėjo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiekėjo juos patikslinti;

  37.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus;

  37.3. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudėtinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  37.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais arba kaip perkančioji organizacija nurodė pirkimo dokumentuose;

  37.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, privalo, o vykdant apklausą turi teisę, pareikalauti iš tiekėjo raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo. Siekiant įsitikinti, ar pateiktame pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija vadovaujasi VPĮ 40 straipsniu, VPT direktoriaus įsakymu patvirtintu pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos sąvokos apibrėžimu bei atsižvelgia į VPT direktoriaus įsakymu patvirtintas pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo rekomendacijas;

  37.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didelės kainos.

  38. iškilus klausimų dėl pasiūlymų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Esant reikalui, tiekėjai ar jų atstovai gali būti kviečiami į Komisijos posėdį arba į susitikimą su pirkimo organizatoriumi, pranešant, į kokius klausimus jie turės atsakyti. Atliekant pirkimą supaprastinto neskelbiamo pirkimo ar apklausos būdu, galima derėtis dėl kainos ir kitų pasiūlymo sąlygų, tačiau negalima keisti galutinio derybų rezultato, užfiksuoto derybų (procedūras atliekant Komisijai) protokoluose ar po derybų (kai pirkimo organizatorius vykdo tiekėjo(-ų) apklausą raštu) pateiktuose galutiniuose pasiūlymuose. Kai derybų procedūrą atlieka Komisija ji turi būti protokoluojamos, protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Derybų procedūrą atliekant pirkimo organizatoriui, apie tai pažymima supaprastinto pirkimo tiekėjų apklausos pažymoje (1 priedas).

  39. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu:

  39.1. tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų;

  39.2. tiekėjas savo pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų;

  39.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

  39.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai mažos kainos;

  39.5. visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;

  39.6. tiekėjas pateikė pasiūlymą ir voke ir CVP IS priemonėmis;

  39.7. pasiūlymas arba jį sudarantys dokumentai buvo nepasirašyti arba netinkamai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, kaip reikalaujama Elektroninio parašo įstatyme ir pirkimo sąlygose.

  40. Dėl 35 punkte nurodytų priežasčių neatmesti pasiūlymai vertinami remiantis vienu iš šių kriterijų:

  40.1. ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo, kai pirkimo sutartis sudaroma su dalyviu, pateikusiu perkančiajai organizacijai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kriterijus, susijusius su pirkimo objektu, – paprastai kokybės, kainos, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, efektyvumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko. Pasiūlymų vertinimo kriterijais negalima pasirinkti tiekėjų kvalifikacijos kriterijų;

  40.2. mažiausios kainos.

  41. Pirkimo dokumentuose nurodomas kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamasis svoris. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.

  42. Prekės, paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą pagal VPĮ 39 straipsnio 7 dalyje nurodyta tvarka atlikto pasiūlymų vertinimo rezultatą.

  43. Tais atvejais, kai vertinant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiekėjų kaina yra vienoda, sudarant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas anksčiausiai arba kurio pasiūlymas buvo pateiktas pirmiau elektroninėmis priemonėmis. Jei elektroninėmis priemonėmis atliekame pirkime dalį pasiūlymo galima pateikti voke (pvz., garantiją), tai pasiūlymo pateikimo momentas yra tuomet, kai gauta paskutinė jo dalis ir pirmesnis į pasiūlymų eilę įrašomas tas, kuris pirmas pateikė visą pasiūlymą. Laimėjusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje esantis pasiūlymas.

  44. Informavimas apie pirkimo procedūros rezultatus vykdomas pagal VPĮ 41 straipsnio nuostatas.

  45. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas, jo pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu jis neatmestas pagal Taisyklių kitas nuostatas.

 

IX. PIRKIMO SUTARTIS

 

  46. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu, išskyrus tuos atvejus kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu.  Kvietime sudaryti pirkimo sutartį, nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų, nurodomas laikas, iki kada Tiekėjas turi pasirašyti pirkimo sutartį.

  47. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas. Pirkimo sutarties sudarymo atidėjimas – tai 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš Perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

    48. Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:

    48.1. vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;

        48.2. supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip  3 000 eurų be PVM arba kai pirkimo sutartis sudaroma atliekant mažos vertės pirkimą.

  49. Kai Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka skelbia informacinį pranešimą, pirkimo sutartis gali būti sudaroma ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos, kai skelbia pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo dienos.

  50. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, tai Perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymu sudaryti pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų:

  50.1. tiekėjas nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo;

  50.2. tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko;

  50.3. tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis,

  51. Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, turi būti nustatyta:

  51.1. pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos;

  51.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

  51.3. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

  51.4. prievolių įvykdymo terminai;

  51.5. ginčų sprendimo tvarka;

  51.6. pirkimo sutarties nutraukimo tvarka;

  51.7. pirkimo sutarties galiojimas;

  52. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti pirkimo sutarties atlikimo sąlygas, susijusias su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.

  53. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų. Žodžiu sudarytos sutarties dokumentu laikoma sąskaita faktūra.

  54. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme  3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 3 000 eurų  be PVM arba  kai atliekamas mažos vertės pirkimas

 

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMO SĄLYGOS

 

  55. Pirkimai atliekami šiais būdais:

  55.1. Taisyklių X skyriuje nustatytais atvejais – supaprastinto atviro konkurso;

  55.2. Taisyklių XII skyriuje nustatytais atvejais – apklausos.

  56. Perkančioji organizacija, atlikdama supaprastintus pirkimus, vadovaudamasi VPĮ II skyriaus septinto skirsnio nuostatomis, taip pat gali taikyti elektronines procedūras – elektroninį aukcioną. Perkančioji organizacija elektroninį aukcioną gali taikyti vykdydama supaprastintą prekių ir paslaugų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Perkančioji organizacija vykdydama elektroninio aukciono procedūras gali vadovautis VPT direktoriaus įsakymu patvirtintomis elektroninio aukciono taikymo CVP IS priemonėmis rekomendacijomis.

 

XI. SUPAPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

 

  57. Perkančioji organizacija supaprastintą atvirą konkursą gali atlikti visais atvejais tinkamai paskelbus apie jį Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka.

  58. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius neribojamas. Apie pirkimą skelbiama perkančiosios organizacijos internetiniame puslapyje, išsiuntus kvietimus tiekėjams raštu arba elektroninėmis priemonėmis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

  59. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp Pagėgių vaikų globos namų ir dalyvių yra draudžiamos.

 

XII. APKLAUSA

 

          60. Tiekėjų apklausos būdas –  tik mažos vertės pirkimams taikomas pirkimo būdas, kai apie pirkimą viešai neskelbiama, o Perkančioji organizacija nagrinėja tik tuos pasiūlymus, kuriuos pateikė Perkančiosios organizacijos motyvuotu sprendimu pasirinktas (pasirinkti) ir pasiūlymą (pasiūlymus) pakviestas (pakviesti) pateikti tiekėjas (tiekėjai).

         61. Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas, Perkančiajai organizacijai kreipiantis į ne mažiau kaip tris tiekėjus, jei 3 nėra, kviečiami visi esami, kai:

        61.1. atliekant mažos vertės pirkimus  prekių ar paslaugų pirkimo vertė neviršija 58 000 eurų be PVM  , o darbų pirkimo vertė  neviršija 145 000 eurų be PVM .

  61.2.  perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, jų pagamintos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai, jei reikalingų prekių, paslaugų ar darbų sąrašus CVP IS paskelbė trys ir daugiau šių įmonių;

  61.3.  Kai apklausa atliekama po pirkimo, apie kurį buvo skelbta, tačiau visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, pirkimo sąlygų iš esmės nekeičiant, pirkime dalyvauti kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Apklausos vykdymo metu pirkimo dokumentų sąlygos negali būti keičiamos.

  62. Atlikdama apklausą Perkančioji organizacija gali kreiptis ir į vieną (konkretų) tiekėją ir su juo derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, šiais atvejais:

  62.1. kai susidariusios ypatingos aplinkybės (avarija, stichinė nelaimė, epidemija ar kitoks nenugalimos jėgos poveikis);

  62.2. kai mažos vertės pirkimą būtina atlikti labai greitai ir pirkimo sutaries vertė neviršija 3 000 eurų be PVM.

      62.3. kai sužino, kad yra tik vienas tiekėjas, kuris gali pateikti pasiūlymą Perkančiosios organizacijos mokymo paslaugai pirkti arba kai gaunamas Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantis mokymo paslaugų pasiūlymas;

  62.4. kai perkamos prekės ir paslaugos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas;

  62.5. kai perkami meno kūriniai, suvenyrai, gėlės, puokštės ir pan.

  62.6. kai perkama periodinių leidinių prenumerata, knygos, vokai, pašto ženklai bei sveikinimų, kvietimų ir kt. atvirukai;

  62.7.   kai prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali patiekti (suteikti, atlikti) tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;

  62.8. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;

  62.9. perkamos informacijos paskelbimo spaudoje, telefonų knygose, kelionių vadovuose, kataloguose ir pan. paslaugos;

  62.10. perkamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos;

  62.11. kai perkamos prekės, paslaugosir/ar darbai pagal autorines sutartis ar veslo liudijimus;

  62.12. kai egzistuoja trumpalaikės aplinkybės, suteikiančios galimybę reikalingas prekes ar paslaugas įsigyti už daug mažesnę nei rinkos kaina (pvz. akcijos, išpardavimai ir kt.);

  62.13. kai ypač palankiomis sąlygomis prekės perkamos iš bankrutuojančių, likviduojamų, restruktūrizuojamų ar sustabdžiusių veiklą ūkio subjektų;

  62.14. kai Perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nekeičiant prekių ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vertė negali viršyti 30 procentų pradinės sutarties vertės;

  62.15. kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo rangovu ar paslaugos teikėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;

  62.16. kai už prekes ar paslaugas atsiskaitoma pagal patvirtintus tarifus (pvz., šaltas vanduo, dujos ir pan.);

60.18. kai esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkybėms, dėl kurių neįmanoma apklausti daugiau nei vieną tiekėją.

  63. Apklausos metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, ar bus deramasi arba kokiais atvejais bus deramasi.

 

XIII. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ YPATUMAI

 

      64.  Mažos vertės pirkimai gali būti atliekami esant bent vienai iš šių sąlygų:

      64.1. prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 58 000 eurų  be  PVM , o darbų vertė mažesnė kaip 145 000 eurų be PVM.

      64.2. perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 58 000 eurų  be PVM, o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 145 000 eurų  be PVM.

  65. Atliekant mažos vertės pirkimus apie kiekvieną supaprastintą pirkimą, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka pirkimas atliekamas apklausos būdu, skelbiama CVP IS. Skelbime (arba kartu su skelbimu pateiktuose pirkimo dokumentuose) pateikiamos su mažos vertės pirkimu susijusios pirkimo sąlygos. Nustatant pasiūlymų pateikimo terminą, atsižvelgiama į tai, ar CVP IS arba perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje yra paskelbtos ir laisvai prieinamos visos pirkimo sąlygos, ar tiekėjų prašoma pateikti informaciją apie kvalifikaciją, kokio sudėtingumo yra pirkimo objektas ir kitas aplinkybes.

  66. Perkančioji organizacija turi nustatyti pakankamą terminą kreiptis dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo ir užtikrinti, kad paaiškinimai būtų išsiųsti visiems pirkimo dokumentus gavusiems tiekėjams.

  67. Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju pirkimo dokumentuose pateikia būtiną pasiūlymams parengti informaciją: pasiūlymų rengimo ir įforminimo reikalavimus, pirkimo objekto apibūdinimą, kvalifikacijos reikalavimus ir juos įrodančius dokumentus (jei kvalifikacijos reikalavimai keliami), informaciją apie pasiūlymų vertinimą, apie pagrindines pirkimo sutarties sąlygas: prekių pateikimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminus, kainodaros taisykles, atsiskaitymo tvarką, pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus (jei keliami), jei reikalinga – kitas sąlygas. Tiekėjams turi būti suteiktos galimybės kreiptis pirkimo dokumentų paaiškinimų.

  68. Bendravimas su tiekėjais gali vykti žodžiu arba raštu. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt.) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai. Žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus telefonu, apklausima susitikimų su tiekėjų atstovais metu, pardavimo vietose, elektroniniu paštu), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir:

  68.1. pirkimo sutarties vertė neviršija 3 000 eurų be PVM.

  68.2. dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku. 

  69. Raštu pasiūlymus gali būti prašoma pateikti faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar vokuose. Perkančioji organizacija gali nereikalauti, kad pasiūlymas būtų pasirašytas, elektroninėmis priemonėmis pateikiamas pasiūlymas – užkoduotas (užšifruotas).

  70. Pasiūlymus prašant pateikti vokuose (elektroninėmis priemonėmis – užkoduotus (užšifruotus)), į vokų atplėšimo procedūrą, išskyrus pirkimą, kurio metu deramasi, gali būti kviečiami pasiūlymus pateikę tiekėjai ar jų įgalioti atstovai. Vokų atplėšimo metu skelbiama tiekėjų pasiūlyta kaina, jei vertinama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi – vertinamos techninės pasiūlymų charakteristikos. Jei užkoduotus (užšifruotus) pasiūlymus prašoma pateikti tik CVP IS priemonėmis, susipažinimo su pasiūlymais procedūra atliekama mažiausiai dviejų Komisijos narių, įgaliotų atidaryti pasiūlymus, nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Informacija apie šią procedūrą ir tiekėjų pasiūlytas kainas, jei reikia – ir technines charakteristikas, tiekėjams siunčiama CVP IS priemonėmis.

 

XIV. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS

 

  71 .Kai pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą vykdo pirkimų organizatorius, pildoma tiekėjų apklausos pažyma (1 priedas), išskyrus atvejus, kai šių Taisyklių nustatyta tvarka tiekėjo apklausa vykdoma CVP IS priemonėmis arba apklausiamas vienintelis tiekėjas.

  72. Perkančioji organizacija mažos vertės pirkimų atveju savo interneto svetainėje laisva forma skelbia informaciją apie pradedamą pirkimą, apie nustatytą laimėtoją, apie ketinimą sudaryti sutartį ir apie sudarytą sutartį.

  73.Kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą Komisija arba pirkimo organizatorius registruoja mažos vertės pirkimų žurnale. Žurnale turi būti šie rekvizitai: mažos vertės pirkimo pavadinimas, pirkimo sutarties numeris ir sudarymo data bei pirkimo sutarties trukmė, sąskaitos numeris ir data (pildoma, kai pirkimo sutartis sudaryta žodžiu), tiekėjo pavadinimas, kita su pirkimu susijusi informacija.

  74. Pirkimo sutartys, pasiūlymai, pirkimo dokumentai ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo ir perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos.

  75. Perkančioji organizacija supaprastintų pirkimų ataskaitas VPT pateikia vadovaujantis VPĮ 19 straipsnio nuostatomis. Ši ataskaita neteikiama, kai supaprastintas pirkimas yra atliekamas pagal sudarytą preliminariąją sutartį arba atliekamas mažos vertės pirkimas.

 

XV. GINČŲ NAGRINĖJIMAS

 

  76. Ginčų nagrinėjimas, žalos atlyginimas, pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia, alternatyvios sankcijos, Europos Sąjungos teisės pažeidimų nagrinėjimas atliekamas vadovaujantis VPĮ V skyriaus nuostatomis.